Inicio Educación en Salud Kupiniakrish (Fracturas)

Kupiniakrish (Fracturas)

¿WARIMPIAIT KUPINIAKMASHA?

 

 

 

 

Ukunch kupiniakmaiti

Itiur aminiait Kupiniakrish:

 • Nakántsuk kipíniakma: júka ii nuapríni ukunch tsupik jíiniatsui
 • Ukunch puj nakánea:ii ukunchí nakanák nuaprí tsupik jinniuiti

 

Urukamtai kupíniakminiait:

 • Yakíya iniarkur
 • Kunkuimiajai wekásar shushúmeakur, aintsankchia, chiajai wekasar iniakur
 • Awatmiájai
 • Uchi awáteakur kupikminiaitji

Kupíniakar nekápeamu

 • Katsuntrachminiu najaimiatainti imiankaska takáam
 • Tuní tunik juauwiti kupíniakmanum
 • Kapántaku ajawitikupiniakmanun
 • Muchitkiachmin ajatainti

Kuntunam nuinchuka makunmash kupiniakrikia tuni tnit, earu, tunturú itiainti


KUPINIAKMATAI TSÚAT JUARKUR

¿Urukattaj?

 1. Imiánkaska ukunch kipíniaku umuchtsuk t é e t a k u s t i n i a i t i núuran mesekí wéen tusar.
 2. Ukunch kupíniak ayashín tsupik jinkimtainkiá, iwiarataj uinchuka awayataj tíip, áyatik jáanchjai nukuktá tura umuchkaip.
 3. N ú m p a j i n k i u i n k i  a  ayáamach chanuáta, tíi numpé ukaraink tusar
 4. M ú u k n u m k i p í n i a k m a t a i n k i a , umuchkiaip, tura yakí yakit takúrtia. Esékram kanárat tsam iniaisaip. Numpa nujíini, kuishíini, wenuínish j í n t i u i n i a k u i e m e n k á t u k t a j t í i p . M ú u k e n k u p í n i a k númpáreakuinkia mamushjai nukurkáta  chanúutsuk.
 5. Wárichik tsuákratin eakam yaintá.

Enéemtikma:

 • Yakáraip

 • Kakáram penuaraip aintsank, kátsuram jinkiáwaip
 • Nékachiatam pénker ekenkataj tíip

 

 

Actualizado (Martes, 05 de Julio de 2011 18:32)